Nieuwsbrief De Krim – Winter 2015

By 8 januari 2016 2016 No Comments

Voorwoord

Grote wagens rolden over het gazon langs de Delft op de Krim. Er werd een reuzenkooi opgezet voor de opslag van stapels latten en paaltjes. Dat  dit  een rommelige aanblik gaf, vonden de egels niet het ergste, maar dat hun holletjes, net  winterklaar, helemaal overhoop werden  gehaald,  dat  vonden  ze  rampzalig. Ook de muizen mopperden en de kikkers en de padden. “Weet jij wat ze hier van plan zijn?” vroeg een kikker aan een eend, die op  dat moment voorbij kwam zwemmen. “Nee”, zei de eend, “ik heb geen idee. Maar ik ben wel bang, dat ik in het voorjaar niet meer op mijn oude vertrouwde plekje een nest kan bouwen. Kijk, al  onze struiken zijn  gesnoeid, en  niet  zo’n beetje ook. Waar moet ik straks naartoe?” Een muis kwam zich er tegenaan bemoeien. Hij wist wel wat er ging gebeuren. “Ze gaan hier nieuwe aanlegplaatsen voor bootjes maken, waardoor de sloot compleet in een jachthaven zal veranderen. Volgend jaar is het gedaan met de rust”. Pruttelende motorboten vol dagjesmensen zouden vrijwel zeker vanaf het komend zomerseizoen voor veel overlast gaan zorgen. “Wat denk je van al die troep die ze achterlaten als ze na een dagje varen weer naar  huis  gaan”, knorde een  dikke pad.  Hij kreeg bijval van de rond dobberende eend. “En dan komt al dat afval misschien wel in de sloot terecht en kunnen wij ons erin verslikken.” Een grote snoek stak daarop zijn kop boven het wateroppervlak uit en riep juichend dat hij het wel  zag  zitten.  Hij  verheugde  zich  op  de lekkere hapjes die in het water zouden verdwijnen. En de kraaien jubelden vanuit de lucht dat zij bereid waren om alle menselijke uitwerpselen op te smikkelen, want deze stonden bij hen hoog op de delicatessenlijst. “En”, riepen de meeuwen enthousiast, “als er na een dagje varen in het gras gebarbecued gaat worden, zijn wij er als de kippen bij om alle lekkernijen weg te  pikken.” Ze maakten een duikvlucht van plezier en streken met elkaar in de stalen kooi neer. Tot hun grote verrassing troffen zij daar enkele afgedankte boterhammen aan en halflege melkpakken en appels en ander fruit. Ze nodigden de egels, kraaien, muizen, kikkers, de padden, de eend en de snoek uit en alle dieren smulden met elkaar van een heerlijk feestmaal. Een voorproefje  voor  wat  komen  gaat.  Met  een volle buik namen ze afscheid en wensten iedereen fijne feestdagen. “Tot volgend jaar” en weg waren ze.                   (Tineke Dijkstra)

Koffiecirkel de Krim

Koffiecirkel de KrimNa 6 koffiebijeenkomsten kijken we terug op hele  gezellige  en  geanimeerde  gesprekken. Het begin is gemaakt om contacten binnen de wijk te bevorderen. Voor elke koffieochtend hebben zich nieuwe gasten aangemeld en er is nog meer ruimte om aan te sluiten! Ontstaat er een grotere groep, dan kunnen we de samenstelling per keer afwisselen. Zo ontmoeten we steeds meer andere mensen. Zeker alleenstaanden zullen dit gezellig samen zijn op prijs stellen. Dat de organisatie van de bijeenkomsten niet  altijd  vanzelf  gaat,  bleek laatst. Het koffieadres moest worden gewijzigd door  een  ziekenhuisopname  van  de gastvrouw. We hebben voor de zieke allemaal onze  naam  op  een  beterschapskaart gezet. Die aandacht werd bijzonder gewaardeerd. Op deze manier proberen we bij te dragen aan meer plezier en zin in het leven. Aan   alle   wijkbewoners   vragen   we   of   zij mensen kennen die zich bij de koffiebijeenkomsten willen aansluiten. Breng het bij die mensen onder de aandacht. De volgende koffiebijeenkomsten zijn gepland op:

  • woensdag 16 december 2015, 11.00 uur
  • dinsdag 26 januari 2016, 11.00 uur
  • woensdag 24 februari 2016, 11.00 uur

U kunt zich aanmelden bij:
Rob van Looveren tel: 023 5523988
Email: robvanlooveren@hotmail.com
Arian Vuijk tel: 06 39893741

Gastvrouw An Smits
Gastvrouw An Smits

Wijkgesprek

Misschien nog even goed om uit te leggen. Als de wijkraad een wijkgesprek heeft, dan vindt dat in aanwezigheid met de gemeente plaats. Tijdens dit gesprek kunnen er  allerlei zaken ingebracht worden, die met onze wijk te maken hebben. Op 27 oktober 2015 zijn er de volgende punten aan de orde geweest.

  • Onderhoud en renovatie van het Rijklof van Goensplein. In  het  verlengde  hiervan  is  het speelterrein ter sprake gekomen met het verzoek de speeltoestellen te verbeteren. Ook is het plan opgevat de groenstrook naast het speelterrein opnieuw in te richten. De gemeente gaat met Spaarnelanden in overleg en komt met een voorstel. Hopelijk kunnen we u hier op de jaarvergadering meer over vertellen.
  • De vluchtheuvel op de hoek van de Lodewijk van Deijssellaan/ Cornelis van der Lijnlaan steekt net iets te ver uit, waardoor het voor automobilisten lastig manoeuvreren is om de bocht te nemen. Vooral het bestelverkeer  en de  wagens  van  Spaarnelanden ondervinden hier hinder van. Spaarnelanden komt na een schouw en overleg met eigen chauffeurs met een plan van aanpassing.
  • Vanuit de bewoners is de vraag gekomen om een mededelingenbord in de wijk te plaatsen. De gemeente gaat onderzoeken wat de mogelijkheden  zijn  om  dit  verzoek  te realiseren.
  • Tijdens dit wijkgesprek werd aangekondigd dat er dit jaar nog een snoeibeurt zal worden uitgevoerd aan  het  Pieter  Bothlaantje. Deze werkzaamheden zijn mede ingegeven door op- en aanmerkingen door Prorail. Er zal met de wijkraad op een nader te bepalen tijdstip een rondje langs het pad gemaakt worden om de status van de bomen aldaar te kwalificeren. Meer hierover leest u verderop in de Nieuwsbrief.
  • Op 9 februari 2016 zal er een bijeenkomst worden belegd ter bespreking van de te nemen (parkeer) maatregelen voor de komende Honkbal Week Haarlem. Wellicht kan de wijkraad u hier meer over vertellen tijdens de jaarvergadering.

Website de Krim

Heeft u al gekeken naar onze nieuwe website www.dekrimhaarlem.nl? Sander Kollerie is zoals hij het zelf omschrijft verantwoordelijk voor het webdesign en technisch beheer van onze website. Dat dit onderdeel uit maakt van zijn beroep zal u niet verbazen. Op de website staan de notulen van onze vergaderingen, de nieuwsbrieven en foto´s van zomer- en winterfeesten in de wijk. Ook kunt u via deze site naar de wijkraad berichten sturen. Sander is voortdurend bezig het een en ander te  actualiseren. U  begrijpt,  dat  wij  daar  als wijkraad erg blij mee zijn. Mocht u in het bezit zijn van oude foto´s van onze wijk, dan houden wij ons aanbevolen. In het verleden heeft wijkbewoner Jan Munnik zich ingespannen voor onze website. De wijkraad wil  Jan  hartelijk  bedanken voor  de energie die hij hier ingestoken heeft. Ook kunt u ons vinden op Facebook. Als u nog geen vriend bent, kunt u ons een vriendschapsverzoek sturen. Als u onze Facebookpagina bezoekt, kunt u zien dat onze voorzitter Tineke   Dijkstra   geïnterviewd   en gefotografeerd is voor de stadsglossy HRLM. Het is een leuk stukje waarin zij zegt dat onze wijk beslist niet ingedut is. Exemplaren zijn gratis op verschillende locaties in de stad te verkrijgen.

Spaarnelanden Schouw

Op 26 november was de wijkraad aanwezig bij een  schouw  van  Spaarnelanden  ter  hoogte van het Pieter Bothlaantje. De afgelopen jaren is niet genoeg snoeionderhoud uitgevoerd wat onder andere heeft geleid tot plaatselijk te weinig  zonlicht op  de  ondergroei. Ook  is  te zien dat enkele jonge berken op minder gunstige plaatsen zijn geplant. Een enkele boom is nu zo groot dat hij een gevaar vormt als  hij  om  zou  vallen,  hetzij  richting bovenleiding van het spoor of de bebouwing aan de flatkant van het Pieter Bothlaantje.

Spaarnelanden Schouw
Het Pieter Bothlaantje krijgt een groene make-over

Voor bomen vanaf een doorsnee van 0,20 m en een hoogte van 1,30 m die verwijderd moeten worden, wordt een kapvergunning aangevraagd. Spaarnelanden zal in de weken voor het einde van het jaar een aantal bomen die gesnoeid of verwijderd gaan worden met groene verf merken. Op ontstane lege plaatsen zal nieuwe begroeiing worden geplant, waardoor er weer een gezonde groenstrook tussen het Pieter Bothlaantje en de spoorbaan zal ontstaan. Het snoeien vindt plaats in de wintermaanden, waarna nieuwe beplanting begin 2016 zal worden aangebracht.

Bladkorf

De eenzame bladkorf op het eiland heeft zijn dienst bewezen. Helaas had Spaarnelanden er voor onze bewoners maar een te vergeven, doodgewoon omdat er te weinig waren en de vraag groot was. Er moest dus een eerlijke verdeling over alle wijkraden gemaakt worden. Als de proef na een evaluatie als geslaagd kan worden beschouwd, zullen we volgend jaar in de wijk waarschijnlijk meer bladkorven tegemoet kunnen zien.

Bladkorf

Pim Mulier Woontoren

Het bestemmingsplan voor het Pim Mulier Sportpark van 2007 voorzag in de aanleg van een kantorencomplex op de nu braakliggende hoek bij de ingang van Pim Mulier Sportpark. De crisis was aanleiding om niet tot bouw over te gaan en de vraag naar kantoorruimtes blijft structureel  laag,  waardoor  de  gemeente  en een projectontwikkelaar een voorlopig akkoord sloten voor de aanleg van een woontoren op de plaats waar de kantoorflat was gepland. De gemeente en de ontwikkelaar hebben tot eind 2017 om belanghebbende te informeren en een wijziging van het bestemmingsplan goedgekeurd te krijgen. De wijkraad wordt nadrukkelijk bij de gesprekken   betrokken   en    zal    bewoners middels de nieuwsbrief en de website blijvend informeren. De ontwikkelaar voorziet dat de woontoren een vijftigtal huurappartementen zal gaan bevatten met een negentigtal parkeerplaatsen die niet als openbare parkeergelegenheden kunnen worden gebruikt tijdens sportevenementen.

Pim Mulier Woontoren
De voorgestelde woontorenontwikkeling

De wijkraad verwacht dat het onderwerp uitvoerig zal worden gepresenteerd tijdens de jaarvergadering in februari.

Facelift Stuyvesanttunneltje (vervolg)

Het  is  als  wijkraad niet  gemakkelijk om  het proces van het grote onderhoud aan het Stuyvesanttunneltje in detail te volgen. In de afgelopen drie maanden zijn we zowel door de provincie als door de gemeente op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Er wordt serieus rekening gehouden met de punten die de wijkraad in de vergaderingen inbrengt. Zo rond deze Sinterklaastijd klopt ons hart en ons is  toegezegd dat  de  provincie met  haar  ‘in- house consultant’ poogt het conceptontwerp zo spoedig mogelijk met de wijkraad te delen, Zowel de  provincie als  de  gemeente blijven optimistisch en denkt dat rond de zomer van 2016 de facelift van het Stuyvesanttunneltje en haar aansluiting op de bestaande infrastructuur zullen zijn afgerond.

Kerst op de Krim

Het begint bijna een traditie te worden om vlak voor  de  feestdagen  een  gezellig  samenzijn voor alle bewoners uit de buurt te organiseren. De meisjes van de Krim doen het nu al vier jaar op rij en met een beetje geluk hebben we volgend jaar ons eerste lustrum ‘Kerst op de Krim’. Maar laten we niet op de zaak vooruit lopen en ons verheugen op het feest zondag 13 december. Zoals gebruikelijk begint het om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. Er is glühwein en warme chocolademelk, aangeboden door de wijkraad. Erwtensoep en voor de kinderen worstenbroodjes van ‘Eten van  Marlies’.  En  natuurlijk  is  er  weer  de mogelijkheid om ter plekke een kerstboom aan te schaffen. De kinderen uit de wijk kunnen de hele middag schuddebollen maken. Om 17.00 uur kunnen we allen genieten van het Groot Haarlems Kinder Kerstkoor. Wat zou het leuk zijn als alle aanwezigen mee zouden zingen. Voor teksten wordt in ieder geval gezorgd, dus daar kan het niet aan liggen. Al met al een mooi kerstevenement waar iedereen naar kan uitkijken. Laten we met z’n allen duimen voor mooi weer. Tot zondag 13 december vanaf 15.00 uur op het Grote Plein op de Krim.

Kerst op de Krim

Verkeersstudie Kruispunt Orionbrug

Eind oktober was het zover. Het door de gemeente goedgekeurde en door de wijkraad geïnitieerde studie rond de verkeersproblematiek van de kruising van de Orionbrug werd uitgevoerd. Het was een mooie dag voor het onderzoeksteam om een dag de situatie te bestuderen en een rapport met aanbevelingen voor te bereiden. Er werden veel foto’s en filmpjes van de situatie gamaakt en verschillende interviews werden gehouden. Na afloop meldde het bedrijf dat het zeer te spreken was over de openheid waarmee politie, gemeente, de rector van het Mendel College, leerlingen, wijkraadsleden en andere verkeersdeelnemers aan het onderzoek meewerkten.

U-turngedrag van automobilisten (foto deGrootVolker)
U-turngedrag van automobilisten (foto deGrootVolker)

Tijdens de onderzoeksdag deden zich enkele onwenselijke situaties voor die aangavn dat een fataal ongeluk zich elk moment kan voordoen, vooral in de verschillende spitsperiodes van de dag.

Ongewenst gedrag fietsers
Ongewenst gedrag fietsers (foto: deGrootVolker)

De kluwen verkeersdeelnemers zoals zichtbaar op bovenstaande foto baant zich een weg over het kruispunt. De bebording, belijning en andere verkeersstromen begeleidende tekens lijken hun effect te missen. In december zal het rapport aan de wijkraad worden voorgelegd, waarna het door de wijkraad aan de gemeente zal worden aangeboden. Het onderwerp zal uitvoerig worden behandeld tijdens de jaarvergadering.

Vernieuwen beschoeiing ‘de Delft’

Vooral de bewoners aan de Lodewijk van Deijssellaan hebben gemerkt dat een aannemer bezig is geweest om de aangekondigde renovatie van de oeverkant van de Delft uit te voeren. De bewoners zijn tijdig en uitvoerig geïnformeerd over de bedoeling van de werkzaamheden en de methodes die de aannemer zou gebruiken om overlast tot een minimum te beperken.

Verwijderen van oude beschoeiing
Verwijderen van oude beschoeiing

Vanaf een ponton worden palen in de oeverwand gedrukt
Vanaf een ponton worden palen in de oeverwand gedrukt

Het onderhoud van de oevers van de Delft is nodig. Door ‘lekken’ in de beschoeiing is er heel wat aarde in de Delft verdwenen. Na het plaatsen van de nieuwe beschoeiing heeft de aannemer grond aangevoerd. Het terrein wordt gewalst en als laatste zal er gras bij worden gezaaid, zodat iedereen in de zomer van 2016 kan genieten van de opgeknapte waterkant. Zoals door de gemeente geïnformeerd zullen er een 17-tal aanlegplaatsen bij komen voor kleine bootjes. De meeste nieuwe aanlegplaatsen zijn ter hoogte van de noordkant van de Lodewijk van Deijssellaan. Gezamenlijk zullen we bezien wat het effect van de toegenomen hoeveelheid aanlegplaatsen zal hebben op de wijk.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem