Persbericht 2023-06-09: Ruimte voor investeringen in Kadernota 2024

                           Persbericht

 

Datum 8 juni 2023
Afzender Bestuur en Communicatie
Informatie I. Graveland
06  06- 48 52 85 86
E-mail igraveland@haarlem.nl
   
   

 

Ruimte voor investeringen in Kadernota 2024

In de Kadernota 2024 stelt het college van B&W keuzes voor en schetst de contouren van de komende begroting. Haarlem staat er solide voor. Er is financiële ruimte voor investeringen, door onder meer meevallers in het sociaal domein, het faseren en realistischer plannen van investeringen en het opheffen van reserves die niet meer nodig zijn. 

Er is zo’n € 40 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar voor voorstellen opgenomen in de Kadernota 2024. De gemeente versterkt hiermee de uitvoering en gaat voor actie! Zo wordt er ingezet op het Zonnewarmtenet in het Ramplaankwartier, er worden middelen gereserveerd voor een depot voor cultuurlocaties, de productie van betaalbare woningen en het helpen van sportaccommodaties met het besparen van energie. Voorgesteld wordt geld apart te houden om de openbare ruimte groener, toegankelijker en veiliger te maken en scholen verder te helpen met het vergroenen van hun schoolpleinen. Stuk voor stuk voorstellen gericht op uitvoering en uitvoeringskracht. Het totaalpakket aan voorstellen draagt bij aan het versterken van de stad en de organisatie.

Investeren in de stad

Naast incidentele middelen stelt het college structurele middelen beschikbaar, onder andere om circa € 30 miljoen aan nieuwe investeringen in het Investeringsplan op te nemen. Een groot deel hiervan komt ten goede aan onderwijshuisvesting. Deze investeringsvoorstellen leiden tot een verhoging van de kapitaallasten in deze periode met € 5 miljoen. Verder stelt het college voor de structurele financiële ruimte grotendeels in te vullen door € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor het versterken van de dienstverlening en de bedrijfsvoering. Deze voorstellen leiden tot een beslag op de middelen van bijna € 5 miljoen.

Uitvoeringskracht

Het stimuleren van de woningbouwproductie is één van de doelstellingen van de gemeente. De ambitie is om tot en met 2030 10.000 woningen te bouwen, met name in de ontwikkelzones. Om de uitvoeringskracht van de ontwikkelzones te verbeteren en op een meer inzichtelijke manier verantwoording af te kunnen leggen, stelt het college nieuwe spelregels voor. Onderdeel daarvan is het voorstel in deze kadernota voor het vormen van een reserve Ontwikkelzones.

Strategisch plannen

Het is belangrijk om meer strategisch en voor langere periode vooruit te kijken naar de ontwikkeling van Haarlem. Dat is nodig om goed in te kunnen spelen op groei van inwonersaantallen, benodigde voorzieningen en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom wordt in deze kadernota naast een 5-jarig Investeringsplan ook een eerste beeld geschetst van een 10-jarig Investeringsplan. Ook is in deze kadernota een paragraaf opgenomen over trends en ontwikkeling van de stad. Haarlem is aantrekkelijk als stad om te wonen. Na enkele stabiele jaren, lijkt nu de groei van het aantal inwoners weer ingezet. Of de verwachtte groei daadwerkelijk uitkomt, hangt mede af van de snelheid van de woningbouwontwikkelingen.

Structureel kader voor gemeenten blijft nog onduidelijk

Eerder heeft het Rijk besloten voor 2026 € 1 miljard voor gemeenten beschikbaar te stellen.

Daarmee werd het ‘ravijn’ jaar verschoven van 2026 naar 2027. In de recente Voorjaarsnota 2023 van het Rijk is deze € 1 miljard structureel gemaakt. Tegelijk hebben gemeenten nog altijd te maken met een opschalingskorting, een efficiencyvoordeel dat het Rijk beoogde door vergroting van gemeentes te stimuleren; in de praktijk is dit voordeel niet gehaald en wordt er ook niet meer op gestuurd. Deze korting vormt nog steeds een bedreiging voor de structurele ruimte voor gemeenten. Ook is er tijdelijk meer ruimte voor Jeugd beschikbaar gesteld, maar het structurele perspectief hiervan is eveneens onzeker. Dat betekent dat in het financieel kader van Haarlem er in het jaar 2027 een tekort is van € 6 miljoen. Dit is het structurele tekort. Echter, over de jaren 2023 t/m 2027 is na verwerking van de voorstellen een positief saldo van € 2,2 miljoen te zien. Dit tegen de achtergrond van een hogere rentestand en hoge inflatie. Beide verschijnselen remmen de economie. Het college ziet richting de begroting 2024 geen noodzaak om in te zetten op bezuinigingen. Wanneer het Rijk gemeenten blijvend geen duidelijkheid geeft wat er structureel beschikbaar is en de economie verder achteruitgaat, dan is de verwachting dat bij de Kadernota 2025 een andere afweging gemaakt moet gaan worden.

Woonlasten

De gemeente houdt de woonlasten voor Haarlemmers in 2024 beperkt door incidentele investeringen buiten de tarieven van de riool- en afvalstoffenheffing te houden. Het gaat om investeringen in het nieuwe Waterplan en in betere afvalscheiding. Voorgesteld wordt om de OZB in 2024 met 3,9 procent te corrigeren voor inflatie, ruim onder de gemiddelde inflatie van levensonderhoud en inkomens in Nederland. De totale woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) stijgen in 2024 ten opzichte van 2023 met zo’n 6 procent. De woonlasten worden in 2024 op een andere manier verdeeld door de afvalstoffenheffing verder te differentiëren naar huishouden. Voor de toeristenbelasting wordt voorgesteld deze te herijken voor 2025 en een voorstel hiervoor bij de Programmabegroting 2024-2028 op te nemen.

Raadsbehandeling Kadernota 2024

De raadsbehandeling van de Kadernota 2024 en Voortgangsrapportage 2023 vindt plaats op maandag 10 en donderdag 13 juli.

 

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem