Gem. Haarlem (Nanno Brink, Jurist omgevingsrecht) 2023-12-14: Concept paraplubestemmingplan behoud omgevingskwaliteiten

By 14 december 2023 2023 No Comments

Publicatie ontwerp parapluplan behoud omgevingskwaliteiten (Concept)

Toelichting

 Orde 2 panden

De afgelopen paar jaar heeft een na-inventarisatie plaatsgevonden van beeldbepalende panden gelegen (voornamelijk) buiten het centrum. De panden worden ook wel ‘orde 2-panden’ genoemd. Deze panden zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt belangrijk. Met het parapluplan krijgen de panden dezelfde bescherming als de huidige ‘orde 2-panden’ in het centrum. Bij deze panden dient de bestaande nokrichting, kap of dakvorm gehandhaafd te blijven. Ook dient bij een verbouwing te worden uitgegaan van een restauratieve aanpak, waarbij oorspronkelijke gevelelementen zoveel als mogelijk behouden moeten blijven.

Archeologie

Begin 2024 zal de Beleidsnota Haarlems Erfgoed ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. Onderdeel van de nota is een nieuwe archeologische verwachtingskaart. De nieuwe kaart is alvast opgenomen in het parapluplan. Het bestemmingsplan zal ter vaststelling worden aangeboden nadat de nota is vastgesteld.

Flitsbezorging

Op 13 oktober 2022 heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste vormen van flitsbezorging te voorkomen. Inmiddels zijn beleidsregels opgesteld voor flitsbezorging. Het parapluplan voorziet in een planologische borging van de beleidsregels. De bepaling is van toepassing op het grondgebied van Haarlem.

Slachthuisbuurt

De herziening van het huidige bestemmingsplan in de Slachthuisbuurt is nodig vanwege aanzienlijke afwijkingen tussen de vastgestelde goot- en bouwhoogtes en de werkelijk gerealiseerde hoogtes van gebouwen. Deze discrepantie resulteert vaak in meer bouwmogelijkheden, met name dakopbouwen, dan wenselijk is. Dit heeft negatieve gevolgen, waaronder aantasting van architectonische en cultuurhistorische waarden van de buurt en het verdwijnen van kleinere en betaalbare woningen.

De Slachthuisbuurt ontstond in de late 19e eeuw, parallel aan de industriële groei van Haarlem. De invoering van de Woningwet van 1901 legde regels vast die de uitvoering en financiering van (sociale) woningbouw stimuleerden en vormt de basis van de huidige buurt. Deze samengestelde buurt bestaat uit diverse arbeiderscomplexen, elk met kenmerken van een tuindorp. Voornamelijk in de jaren ’20 werd dit gebied ontwikkeld om de behoeften van arbeiders- en middenstandsklasse te accommoderen. De buurt staat symbool voor volkshuisvesting, en haar bijzondere stedenbouwkundige structuur weerspiegelt een zorgvuldig ontworpen stadsuitbreiding met unieke architectuur.

Het behouden van historische waarden en het beschikbaar houden van kleinere, betaalbare woningen voor specifieke doelgroepen is van groot belang. Daarom wordt het bestemmingsplan herzien om risico’s voor ongewenste woninguitbreiding te beperken, terwijl tegelijkertijd cultureel erfgoed en kleine kwalitatieve grondgebonden woningen behouden blijven voor Haarlemmers.

Pilot dakopbouw

Haarlem kent in de bestemmingsplannen verschillende soorten dakopbouwen. De verscheidenheid aan trends verstoren soms het straatbeeld. Voor de eenduidigheid in regelgeving en het behoud van de ruimtelijke kwaliteit is het verstandig het aantal soorten dakopbouwen te beperken. Gekozen is voor twee historische dakopbouwtypen: ‘recht optrekken van de gevel’ en het toepassen van ‘een schuine kap’. Het parapluplan bevat voor een pilotgebied een nieuwe regeling. De regeling zal uiteindelijk uitgerold worden over heel Haarlem. Dit zal gebeuren in het omgevingsplan Haarlem.

Hospitaverhuur en mantelzorg

De Huisvestingsverordening van Haarlem bevat regels waaronder hospitaverhuur en mantelzorg is toegestaan. Met het parapluplan sluiten de bestemmingsplannen nu goed aan op de Huisvestingsverordening wat betreft voornoemde onderwerpen. De bepalingen hebben betrekking op het grondgebied van Haarlem.

Parkeernormen

Begin dit jaar zijn nieuwe parkeernormen vastgesteld. Het parapluplan bevat de bijbehorende planologische regelgeving daarvoor en vervangt hiermee het Parapluplan Parkeernormen Haarlem 2018. De bepalingen hebben betrekking op het grondgebied van Haarlem.

Samenvoeging bestemmingsplannen

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een aantal overkoepelende bestemmingsplannen samen te voegen in dit paraplubestemmingsplan.  Naast een bestemmingsplan voor een specifiek gebied, heeft Haarlem een aantal overkoepelende bestemmingsplannen die bijvoorbeeld een bepaald thema regelen. Met de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 vormen alle bestemmingsplannen samen het tijdelijke omgevingsplan. Het is belangrijk het overzicht zo simpel als mogelijk te houden. Zowel de aanvrager om een vergunning als de bouwplantoetser hebben hier baat bij. Het voorliggende parapluplan vervangt: Reparatieplan A, Reparatieplan B, Reparatieplan C, Facetbestemmingsplan Archeologie en Parapluplan Parkeernormen Haarlem 2018.

Leave a Reply

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

De Krim Haarlem